Dina Dressen

dinadressen@live.comb. 1994, Aachen / Education: MAFAD (Maastricht Acedemy of Fine Arts and Design), 2015  – Diploma in Fine Arts / www.dinadressen.nl

 

 

English below

NL

WERKWIJZE
In mijn artistieke praktijk is het proces zelf net zo belangrijk als het eindproduct. Nieuwe stukken worden niet in een vacuüm gecreëerd maar ingebed in het oeuvre. Het is een constant proces van selectie, waarin veel elementen worden afgedaan of herwerkt. Voor mij is kunst een continu experiment, met verschillende variabelen, waaronder media, tijd, ruimte en een kans. Mijn werkwijze bestaat uit vaste of repetitieve activiteiten: een stuk papier wordt ondergedompeld in het zwembad gevuld met inkt, olie en water en gemanipuleerd. De herhaling is niet alledaags, integendeel, het brengt een grote variëteit aan potentieel met zich mee en zorgt voor een constante evolutie. Mijn aanpak is de afgelopen jaren veel veranderd, in de richting van een meer analytische, ik vertraagde. Vroeger was het veel meer een uitbarsting van spontaniteit en nu kan het worden beschouwd als een gecontroleerde improvisatie.

MATERIALITEIT
De tactiele dimensie van mijn werk is erg belangrijk en onderhevig aan voortdurende verandering. Ik begon te werken met analoge foto’s, dit is waarschijnlijk mijn fascinatie voor vloeibare media en zwart-wit. Vloeibaarheid en monochromaticiteit werden mijn token, ongeacht het gebruikte medium. Tot nu toe heb ik gewerkt met video, schilderen, installeren en afdrukken, waarbij de laatste het meest voorkomt. Het structurele karakter van de werken, met overlappende overlap, over elkaar heen liggende lagen, bootst de natuurlijke processen van accumulatie, groei en evolutie na. Ik zoek inspiratie in de natuur, in texturen van zand, steen en water. Ik heb altijd fascinerend gevonden, op een zeer subliminale, onverklaarbare manier. Het idee van meeslepende duisternis, het diepste zwart of albedo 0 is heel overtuigend.

TOEVAL
Het toeval, of wat ik serendipiteitsinbrengers de meeste noem in mijn werk. De fascinatie voor incidentele creatie begon met het eerste Backside-stuk (achterkant n. 1), toen ik ontdekte dat het patroon opvallender was dan het eigenlijke werk. De gedeeltelijke oncontroleerbaarheid van de techniek heb ik een constante bron van verrassing en inspiratie ontwikkeld. Mijn taak is verder te kijken dan de conventie en de kansen die zich voordoen te ontdekken. Een keer, na een intensieve dag in de studio, merkte ik dat de plastic folie op de grond lag en heb ik besloten er een grote afdruk van te maken. Het was het beste wat ik die dag deed. Ik hou van mezelf te kennen als een onzichtbare kunstenaar, wiens actie wordt gecompenseerd door toeval.

RUIMTE TIJD
Een andere cruciale factor is de ruimte. Mijn werken zijn inherent verbonden met de ruimte waarin ze zijn gemaakt en met elkaar. Ik werkte vroeger in een studio die uit twee kamers bestond: een zwarte en een andere witte. Het is interessant hoe de instelling mijn creatieve proces heeft beïnvloed. De witte kamer was een conventionele werkruimte, terwijl de zwarte kubus een doorlopend experiment werd. Binnen de zwarte ruimte was er geen licht, dus ik voelde dat het nodig was om het te creëren met mijn werken. Ik had ook het onderbewuste gevoel dat dit een ruimte is die met water te maken heeft. Tijd kan als een vierde dimensie binnen mijn werk worden beschouwd – het heeft een zeer voelbare invloed op hun uiterlijk. Ik heb een reeks afdrukken gemaakt met de titels die aangeven hoeveel tijd ze ondergedompeld in vloeistoffen hebben doorgebracht. Afhankelijk van of dat drie minuten of een half uur was, was het uiteindelijke effect anders.

EN

PROCESS
In my artistic practice the process itself is as important as the final product. New pieces are not created in a vacuum but embedded in the body of work. It is a constant process of selection, in which many elements are dismissed or reworked. To me, art is an ongoing experiment, involving different variables, including media, time, space and a chance. My working method consists of set of repetitive activities: a piece of paper is immersed in the pool filled with ink, oil and water and manipulated. The repetitiveness is not mundane, quite the opposite, it entails a great variability potential and prompts constant evolution. My approach changed a lot in the recent years, towards a more analytical one, I slowed down. Beforehand, it was much more of an eruption of spontaneity and now it can be considered a controlled improvisation.

MATERIALITY
The tactile dimension of my work is very important and subjected to a constant change. I started working with analogue photographs, this probably being a reason for my fascination with fluid media and black & white. Fluidity and monochromaticity became my token, regardless the medium used. So far, I have worked with video, painting, installation and print, the latter being the most prevalent. The structural character of the works, with numeral overlapping, superimposed layers, mimics the natural processes of accumulation, growth and evolution. I seek inspiration in nature, in textures of sand, stone and water. I have always found see fascinating, in a very subliminal, inexplicable way. The idea of immersive darkness, the deepest black of albedo 0 is very compelling.

COINCIDENCE
The coincidence, or what I prefer to call serendipity contributes a lot to my work. The fascination with incidental creation started with the first Backside piece (Backside n. 1), when I discovered that the pattern which appeared on the other side was more striking than the actual work. The partial uncontrollability of the technique I have developed is a constant source of surprise and inspiration. My task is too see beyond the convention and notice the opportunities arising. Once, after an intensive day in the studio, I noticed that the plastic foil on the floor became an exciting recording of my working process so I decided to make a huge cotton print out of it. It was the best thing I did that day. I like to perceive myself as an invisible artist, whose action is counterbalanced by happenstance.

SPACE-TIME
Another crucial determinant is the space. My works are inherently connected to the space in which they were created and to each other. I used to work in a studio consisting of two rooms: one black and another white. It is interesting how the setting has been influencing my creative process. The white room was a conventional working space, while the black cube became more a thing on its own, an ongoing experiment. Within the black space there was no light, so I felt an urge to create it with my works. I also had the subconscious feeling that this is a space related to water. Time can be considered a fourth dimension within my works – it has a very palpable influence on their appearance. I created a series of prints with the titles indicating the amount of time they spent submerged in fluids. Depending on whether that was three minutes or half an hour, the final effect was different.